Links to Thiruppukazh Songs

listed alphabetically

Song #

Hyper-link

 

207

AchAra vIna

 

272

AchAra vInan aRivili

 

438

adalari makavu

 

124

ADi makamAyi

 

187

ADi muthanALil

 

270

adiyAr manam chalittha

 

138

ainkaranai ottha

 

166

ainthu bhUthamum

 

160

aiyyumuRu nOyum

 

417

akaramumAki

 

269

akaramuthalena

 

204

alangkAra mudikkiraNa

 

163

allil nErum min

 

159

allivizhiyAlum

 

098

amaivutRadaiya

 

450

amalavAyu

 

213

amarum amararinil

 

012

amuthuDaDhi

 

245

Anaimukhavarkku

 

431

anaivarum maruNda

 

278

AnAtha jnAna

 

079

AnAtha piruThivi

 

192

aNdar pathi kudiyERa

 

217

Angudal vaLainthu

 

249

aNi chevviyAr

 

371

anitthamAna

 

240

anju viDha bhUtham

 

149

anpAka vanthu

 

011

anthakan varum Dinam

 

143

anthO manamE

 

047

apakAra ninthai

 

487

appadiyEzhumEzhum

 

099

arahara sivanari

 

214

aRamilAvathi

 

275

ArAtha kAthal

 

276

ArAthanarAdam

 

274

AravAramAyirunthu

 

250

ari ayan aRiyAthavar

 

251

ari marukOnE

 

439

arivaiyarkaL

 

015

aRivazhiya

 

356

aRivilA pittha

 

440

aRivilAthavar

 

469

arukkArnalatthai

 

235

Arum Arum anjum anjum

 

050

ARumukham ARumukham

 

013

aruNamaNimEvu

 

048

arutthi vAzhvodu

 

254

aruvarai eduttha

 

273

Asai kUr bhakthanE

 

418

Asai nAlu chathurakkamala

 

271

athala sEdan

 

497

athimaDamkakka

 

134

athirumkazhal

 

357

atRaikkirai thEdi

 

397

avaguNa virakanai

 

078

avAmaruvinA

 

014

avanipeRum thOttam

 

049

avanithanilE

 

218

avasiyamun

 

277

Avi kAppathu

 

470

azhuthumAvAvena

 

152

bhakthar gaNapriya

 

123

bhakthiyAl

 

474

bhEDakavirODha

 

133

bhumiyathanil

 

481

bhUthakalADikaL

 

147

bhuvanatthoru

 

337

bhuvikkun pADa

 

072

bODhakam tharu

 

341

bODhanirguNa

 

153

burbuDamenAma

 

302

chanDam punainthu

 

178

chanDanam thmirnthu

 

088

charaNakamalAlayatthai

 

231

chathurattharai

 

363

cheRitharum cheppatthu

 

467

chezhumDhAthu

 

362

chIchI muppura

 

111

chinatthilatthanai

 

408

chudaranaiya thirumEni

 

122

chutRakapadOdu

 

308

chuttathu pOlAsai

 

262

chUzhum vinai

 

181

DasaiyAkiya

 

311

Dasaiyum uDiramum

 

183

DhAraNikkathi

 

313

DharaNimisai

 

026

Dharikkum kalai

 

144

DhavaLa rUpa

 

197

DinamaNi sArnga

 

103

eluppu nAdikaL

 

400

elupputthOl mayir

 

293

en banDha vinai

 

105

enai adaintha kuttam

 

104

enakkena yAvum

 

358

enakkucchatRunakku

 

252

ennAl piRakkavum

 

081

entha Dikaiyinum

 

180

enthan jadalam

 

229

eruvAy karuvAy

 

290

ethir oruvar ilai

 

126

ethirilAtha

 

106

Ethu buDDhi aiyyA

 

102

etthanai kalADi

 

264

etthanai kOti

 

294

EttilE varai

 

202

Ettin viDhippadiyE

 

289

ettudan oru thoLai

 

017

Evinai nEr vizhi

 

401

ezhukadal maNalai

 

141

ezhukuniRai nAbhi

 

292

ezhupiRavi nIrnilatthil

 

135

ezhuthikazh bhuvana

 

161

gaganamum anilamum

 

055

gathiyai vilakku

 

386

gItha vinODa

 

300

guhaiyil navanADarum

 

406

guhane guruparanE

 

221

ibhamAnthar

 

280

iDDaraNi mIthil

 

215

ikala varuthirai

 

241

ILai juram kuLir

 

165

ilApamil polAvurai

 

456

illaiyena nANi

 

376

imarAjanilA

 

284

inamaRaiviDhangaL

 

121

InamikutthuLa

 

234

iRai atthanaiyO

 

492

iratthamunjiyum

 

171

iRavAmal piRavAmal

 

453

iraviyum mathiyum

 

281

iravodum pakalE

 

377

iravu pakal

 

399

iruLumOr kathir

 

097

irumalu rOga

 

282

irunOy malatthai

 

283

iruntha vIdum

 

100

iruppaval thiruppukazh

 

378

iruvar mayalO

 

208

iruvinai anja

 

379

iruvinai anja

 

210

iruvinai piRavi

 

080

iruvinai punainthu

 

398

iruvinaiyin mathi

 

475

iruvinaiyuNpa

 

279

isaintha ERum

 

016

iyalisaiyil

 

255

Iyerumbu nari

 

090

jagamAyai utRen

 

304

jalamalam asuDDha

 

388

jayajaya aruNAchala

 

499

jenitthidumjala

 

188

jnAlamengum

 

063

jnAnamkoL

 

489

jnAnAvibhUshaNi

 

127

kadakada karuvikaL

 

380

kadal paravu tharanga

 

054

kadalai pori avarai

 

493

kadalaipayaRodu

 

083

kadAvinidai

 

084

kadimA nalarkkuL

 

430

kadiyavEgamARAtha

 

001

kaitthala niRaikani

 

407

kaittharuNa jOthi

 

219

kalakalena chila

 

107

kalamadavArtham

 

246

kalamEvu jnAna

 

019

kAlanAr venkodum

 

150

kAlanidatthaNukAthE

 

018

kamalamAthudan

 

086

kAmiyatthazhunthi

 

108

kanaitthathirkkumi

 

008

kanakamthiraL

 

403

kanakasabhai mEvu

 

385

kANAtha Dura

 

435

kaNdumozhi kombu

 

361

kanitharum kokku

 

236

kANoNAthathu

 

085

kaRaipadum udambirAthena

 

420

kAraNamathAka

 

360

kaRayilangugra

 

443

kArcchAr kuzhalAr

 

382

karimukha kadakaLir

 

167

karipurAri

 

056

kariya periya

 

201

kariyakuzhal

 

498

karukiyaRivakala

 

359

karumamAna

 

383

karuNai chiRithumil

 

460

karuppaiyir chukkilatthu

 

297

karuppatRURi

 

486

karuppuvilil

 

185

kaRuttha kunjiyum

 

155

kaRuttha thalai

 

007

karuvadainthu

 

419

karuvAkiye

 

057

karuvinuruvAki

 

299

kAthi mOthi

 

479

kathiravanezhunthu

 

434

kattazhaku vittu

 

402

kattimuNdakara

 

298

kavadu kOtthezhu

 

473

kavadutRa siDDhar

 

405

kAviyudutthum

 

381

kayalvizhitthEn

 

404

kAyamAya vIdu

 

266

kazhai mutthu mAlai

 

483

kiRImozhikirutharai

 

168

kodAthavanai

 

301

kodiya maDa vEtkai

 

151

kodiya maRaliyum

 

021

kombanaiyAr

 

109

konDuvAr

 

480

kotthAr par

 

373

kruthipulAl enpu

 

256

kudalniNamenpu

 

020

kudarniNamenpu

 

162

kudivAzhkkai annai

 

087

kumara gurupara

 

384

kumarikALI - amuthamURU

 

268

kumbhakONamodu

 

446

kuraikadal ulakinil

 

058

kurambai malajalam

 

445

kuruthi kirumikaL

 

059

kuruthi malajalam

 

484

kuruthithOlinAl

 

444

kusamAki yArumalai

 

466

kuthupAynthu

 

471

kuzhaviyumAy mOha

 

462

makarakEtha

 

501

makkaLthAyarkkum

 

368

makkatkku kURarithAnathu

 

170

mAlAsai kOpam

 

265

mAlinAl eduttha

 

345

manaimakkaL

 

140

manaiyavaL nakaikka

 

344

manakapAta

 

073

manakkavalai

 

413

manamE unakkuRuthi

 

191

manamenum poruL

 

037

manatthin pangena

 

172

manatthiranthu

 

346

mANdAr elumbaNiyum

 

036

mangai chiRuvar

 

228

marukkulAviya

 

220

marumalliyAr

 

258

maruvum anju bhUtham

 

342

maThanEviya

 

130

mAtharvasam

 

343

mathithanai ilAtha

 

182

mathiyAl vitthakanAki

 

448

mAtthiraiyAkilum

 

350

mOthu maRaliyoru

 

075

mUla manthiram

 

349

mUlA nilamathin

 

074

mUlanmkiLar

 

040

mULum vinai chEra

 

348

munai azhinthathu

 

436

munaicchangkOlidu (anicchangAr)

 

038

munthu thamizh mAlai

 

039

mupputRu chevi

 

347

muruka mayUra

 

005

mutthaittharu

 

118

mutthuth- theRikka

 

369

muttuppattu

 

365

naccharavamentRu

 

411

nAdA piRappu

 

374

nAditthEdi

 

322

nAliraNdithazhAlE

 

323

nALu mikuttha

 

029

nAlum ainthu

 

410

nanjinaipOlum

 

321

naraiyodu par

 

451

nArAlEthOl

 

092

nAsartham kadaiyathanil

 

093

nAv-ERu pAmaNattha

 

329

nediya vadaku

 

247

nI thatthuvamAki

 

030

niDhikku pingalan

 

257

nikaril pancha bhUthamum

 

031

nilaiyA poruLai

 

114

nilaiyAtha samuDDiramAna

 

485

nIlamukilAna

 

328

nIlangkoL mEghatthin

 

325

nimirntha muthukum

 

115

ninaitthath- etthanaiyil

 

209

niNamodu kuruthi

 

004

ninathu thiruvadi

 

094

niRaimathi mukham

 

169

nirAmaya purAthana

 

327

nIrumenpu

 

326

nirutharArkkoru

 

223

nIthAn etthanaiyAlum

 

324

nitthamutRunai ninaitthu

 

491

nitthappiNikodu

 

372

OlamaRaikaL

 

238

Olamittairaittha

 

177

Ongum aimpulan

 

433

OrAthontRai

 

154

orupathum irupathum

 

052

orupozhuthum

 

096

OruruvAkiya

thiru_ezhu­_kUtRirukkai

082

oruvaraiyum oruvar

 

053

oruvari oruvar

 

200

oruvazhi padAthu

 

296

Othu mutthamizh

 

295

ozhukUnirattha

 

206

pacchaiyoNgiri

 

033

padarbhuviyin

 

226

padipunal neruppadar

 

366

padiRozhukkamum

 

146

pakaliravinil

 

116

pakal-irAvinum

 

069

pakartharkarithAna

 

225

pakarum mutthamizh

 

330

pakira ninaivoru

 

002

pakkarai vichithra maNi

 

211

pakkuva AchAra

 

224

pAlO thEnO

 

447

pAlO thEnO

 

032

panchapAthaka

 

396

pangayanAr petRidum

 

334

pANikkuL padAthu

 

070

panja pAthakan

 

412

paramagurunATha

 

332

paravaikketthanai

 

248

paravunedungkathir

 

034

parimaLa kaLabha

 

375

parimaLa mikavuLa

 

199

parivuRu nArar

 

390

pariyakai pAsam

 

071

pAriyAna kodai

 

333

paruthiyAy pani

 

465

parutthapar

 

490

pasaiyatRa udal

 

494

pAthALamAdi

 

095

pAthi mathi naDi

 

158

pAttil urukilai

 

331

pattuppadAtha

 

227

pazhiyuRu chattakamAna

 

339

pEr avA aRA

 

338

perungkAriyam pOl

 

335

piRavi alai

 

194

piRaviyAna jadam

 

458

pokkuppaikattha

 

117

porpaDatthinai

 

340

pothuvathAy thani

 

455

pudavikkaNi thukil

 

035

pukara punga

 

336

pukaril sEvala

 

391

pulaiyanAna

 

190

pulavarai rakshikkum

 

198

pUmAthuramE

 

468

punamadanthaikku

 

367

puraipadum chetRa

 

477

pUraNavarakumbha

 

452

putthakatthEttil

 

145

sakthi pANI

 

495

sAlanedunAL

 

303

samaya bhakthi

 

305

sAngari pAdiyida

 

157

sAnthamil mOhaveri

 

009

santhatham banDha

 

394

sarakkERittha

 

128

saratthE uDitthA

 

156

saravaNa bhavaniDhi

 

164

saravaNa jAthA

 

488

sariyaiyALarkkum

 

196

saruvi ikazhnthu

 

472

saruviya sAtthiratthu

 

244

sayilAnganaikku

 

022

sEmakkOmaLa

 

267

sikaram aruntha

 

260

sikharikaL idiya

 

421

sIlamuLathAyar

 

110

sinatthavar mudikkum

 

061

sIRalasadan

 

478

siramangamangai

 

500

sIrAnakOlakAla

 

395

siratthAnatthir

 

002a

sIthakkaLabha

 

193

sIthaLa vArija

 

307

sIthamalam veppu

 

306

sivajnAna puNdarika

 

387

sivamAthudanE

 

060

sivanAr manam kuLira

 

427

sIyuDiramengum

 

232

sorupappirakAsa

 

309

suruthi vekumukha

 

175

suruthimaRaikaL

 

062

suruthimudi mOnam

 

203

suruthiyAy

 

310

sUthinuNa Asai

 

089

sutthiya narappudane

 

010

thadakkai pangayam

 

064

thakara naRumalar

 

112

thAkkamarukkoru

 

496

thalagaLilvarum

 

422

thalaimayirkokku

 

314

thalaivalaiya bhOgamum

 

364

thalaivalaiyatthu

 

066

thalaivali maritthIdu

 

389

thamara kurangkaLum

 

253

thAmarayin mattu

 

065

thamarum amarum

 

024

thaNdaiyaNi

 

023

thaNdEnuNdE

 

025

thanthapasithanai

 

136

thaRaiyin mAnudar

 

186

tharaiyinil vekuvazhi

 

237

thArakAsuran

 

409

thaRukaNan maRali

 

312

thatthanamum adimai

 

315

thavaneRi thavaRiya

 

233

thavarvAttOmara

 

132

thEnunthu mukkanikaL

 

091

theruvinil nadavA

 

067

thidamili sarguNamili

 

068

thimira uDaDhi

 

212

thimiramAmena

 

243

thIrA piNi thIra

 

317

thiraivanja iruvinaikaL

 

216

thiraivAr kadal

 

316

thiripuramathanai

 

129

thirumakaL ulAvum

 

259

thirumozhi uraipeRa

 

429

thokkaRAkkudil

 

320

thOlatthiyAl

 

176

thOlelumbu

 

139

thollaimithal

 

028

thOlodu mUdiya

 

027

thonthi sariya

 

319

thOraNa kanaka

 

189

thOzhamai koNdu

 

423

thudikoNOykaL

 

318

thuLLumatha vEtkai

 

426

thunpam koNdanga

 

113

thuppArappA

 

432

uDaDhiyaRal

 

425

udaiyavarkaL Evar

 

101

udalinUdu

 

125

udukka thukil

 

051

ulakapasupAsa

 

285

ulakatthinil

 

003

umbar tharu

 

195

UnaDDasai

 

006

unaiDDinam

 

222

UnArum utpiNiyum

 

288

UnElerumbu

 

287

Unum Dasaiyudal

 

441

uraittha sambrama

 

242

uraiyum chendrathu

 

263

uratthuRai bODha

 

286

uRavin muRai

 

476

urukkampEsiya

 

454

uyyajnAnatthu

 

076

vachanamika EtRi

 

261

vaDana sarOruha

 

174

vAlavayathAki

 

392

valivAtha pitthamodu

 

370

vambaRAcchila

 

353

vAna pukku

 

230

vaNdupOr sArath

 

205

vangAra mArpil

 

137

vanjakalObha mUTar

 

041

vanjamkoNdum

 

042

vanjatthudanoru

 

043

vanthu vanthu mun

 

414

vanthu vanthu vitthURi

 

077

varaDAmaNi

 

352

vAri mIthE ezhu

 

442

varichErnthidu

 

119

varikkalaiyinikarAna

 

044

variyAr karungkaN

 

131

varupvarkaL

 

148

vAsitthu kANoNAthathu

 

415

vAtha pitthamodu

 

437

vAtham pitthamidA

 

351

vAtham thalaivali

 

424

vAthinai adarntha

 

173

vAtpada sEnaippada

 

463

vattavAttanama

 

142

vEDa verpilE

 

355

vEDa vitthakA

 

354

vEdar chezhumthinai

 

449

vEDatthil kELvi

 

461

vengALambA

 

120

vetRi cheya utRa

 

428

vEyisainthezhu

 

184

vEzhamuNda

 

393

viDhiyathAkave

 

416

vidungkaikkottha

 

482

vilaikkumEniyil

 

464

vinaikkinamAkum

 

004c

vinAyakar akaval

 

004a

vinAyakar nAmAvaLi - 1

 

004b

vinAyakar nAmAvaLi – 2

 

045

vinDathinURi

 

459

vinDu bhEDittha

 

179

virakaRa nOkkiyum

 

457

virakoduvaLai

 

046

viRal mAran ainthu

 

291

vizhaiyum manitharaiyum

 

239

vizhuthAthenavE

 

 

 

 

 

kanDar_anubhUthi

 

 

virutthangkaL

 

 

vakuppukaL

 

 

pUja

 

 

kanDar_alangkAram