Songs as they appear

in Tiruppukazh Isai Vazhipaadu book.

 

No.

Title in Malayalam

Hyper-link

 

 

 

 

 

0

:g;>;

Arambham

vinAyakar sthuthi

1

ssd\h rjssydrj

kaitthala niRaikani

 

2

e)ssg ijvjYfanj

pakkarai vichithra maNi

 

2a

CJf)x>

sIthakkaLabha

 

3

KGfgk

umabar tharu

 

4

rjrfk fjgkimj

ninathu thiruvadi

 

4a

ijrludG rlalixj

vinAyakar nAmAvaLi

 

 

 

 

 

5

akss\\gk

mutthaiththaru

thirupparangkuntRam

6

Kssr `jr;

unaiDDinam

 

7

dgkissmk

karuvadainDu

 

8

drdjgX

kanakamthiraL

 

9

cf; ~RP

santhatham banDha

 

10

fmss)

thadakkai

 

 

 

 

 

11

LdR igk;

anthakan varum

thirucchenDUr

12

LakfkpPj

amuthuDaDhi

 

13

Lgknanj

aruNamaNi

 

14

Lirjseyk;

avanipeRum

 

15

Lyjiqju

aRivazhiya

 

16

TuhjssCujH

iyalisaiyil

 

17

]ijssr SrGijqj

Evinai nErvizhi

 

18

dahalfkmR

kamalamAthudan

 

19

dlhrlG

kAlnAr

 

20

dkmGrjnsaRek

kudarniNamenpu

 

21

sdlssrulG

kombanaiyAr

 

22

SCaS)lax

sEmakkOmaLa

 

23

fS!rkS!

thaNdEnuNdE

 

24

fss!unj

thaNdaiyaNi

 

25

f eCjfssr

thantha pasithanai

 

26

Pgj)k(ssh

Dharikkumkalai

 

27

sfljCgju

thonthi sariya

 

28

Sflshlmk aomju

thOlodu mUdiya

 

29

rlhkssak

nAlumainthu

 

30

rjPj)k/j(hR

niDhikkuppingalan

 

31

rjsshuls/lgkssx

nilayApporuLai

 

32

eelfd;

panchapAthakam

 

33

emG>kijujR

padarbhuviyin

 

34

egjaxdx>

parimaLakaLabha

 

35

ekdg ek(

pukara punga

 

36

ass( vjykiG

mangai chiRuvar

 

37

ar\jRes(r

manaththin pangena

 

38

akkfajq[alssh

munthuthamizhmAlai

 

39

ao/kks&ij

mUpputRucchevi

 

40

aoxk;ijssr

mULumvinai

 

41

is(l!k;

vanjamkoNdum

 

42

i\kmR

vanchatthudan

 

43

ik ik

vanthu vanthu

 

44

igjulG dgk(N

variyAr karungkaN

 

45

ijfjroyj

vinDathinURi

 

46

ijyHalgssrk

viRalmAranainthu

 

 

 

 

 

47

Ledlgrjss

apakAra ninthai

pazhani

48

Lgk\jilq[silmk

arutthivAzhvodu

 

49

LirjfrjSh

avanithanilE

 

50

:ykakD; :ykakD;

ARumukham

 

51

KhdeCkelC

ulaka pasupAsa

 

52

Qgkselqkfk;

orupozhuthum

 

53

QgkissgsulgkiG

oruvaraiyoruvar

 

54

dmssh selgjuissg

kadalai poriyavarai

 

55

zfjssu ijh)k

gathiyai vilakku

 

56

dgju segju

kariya periya

 

57

dgkijrkgkildj

karuvinuruvAki

 

58

dkgssahwh;

kurambaimalajalam

 

59

dkgkfjahwh;

kuruthimalajalam

 

60

CjirlG ar(kxjg

sivanAr manamkuLira

 

61

CJyhCmR

sIRalasadan

 

62

Ckgkfjakmj

suruthimudi

 

63

w[Blrs(lX

gnAnankoL

 

64

fdgrykahG

thakaranaRumalar

 

65

fagk; Lagk;

thamaraum amarum

 

66

fsshihjagk\Jmk

thalaivalimarutthIdu

 

67

fjmajhj cGzknajhj

thidamili sarguNamili

 

68

fjajg KpPj

thimira uDaDhi

 

69

edGfGdgjflr

pakartharkarithAna

 

70

eelfdR

panchapAthakan

 

71

elgjulrsdlssm

pAriyAna kodai

 

72

S~lPdgk

bODhakantharu

 

73

ar)issh

manakkavalai

 

74

aoh(jxSglgkgkilu[

mUlangiLarOruruvAy

 

75

aohajg;

mUlamanthiram

 

76

ivrajd ]j

vachanamika EtRi

 

77

igpl anj

varaDA maNi

 

 

 

 

 

78

Lilagkijrl

avAmaruvinA

swAmimalai

79

:rlfejgkFjij

AnAtha piruThivi

 

80

Tgkijssr ekssrk

iruvinai punainthu

 

81

t`jssdujrk;

enthaDDikaiyinum

 

82

Qgkissguk;

oruvaraiyum

 

83

dmlijrjssm iJg;

kadAvinidai vIram

 

84

dmjalahG)kX

kadimAmalarkkuL

 

85

dssyemk; Kmk

kaRaipadum udambu

 

86

dlaju\qkj

kAmiyatthazhunthi

 

87

dkag zkgkeg

kumara gurupara

 

88

vgndahlhuss\

charaNakamalAalayatthai

 

89

vk\ju rg/kmR

chutthiya narappudan

 

90

wzalssuukk

jagamAyaiutRu

 

91

sfgkijrjH rmil

theruvinil nadavA

 

92

rlCGf; dssmufrjH

nAsartham

 

93

rlSiyk elan\

nAvERu pAmaNattha

 

94

rjssy afjakD;

niRai mathimukham

 

95

elfjafj

pAthimathi

 

96

Qlgkgkildju

Oruruvaakiya

thiru_ezhu_kUtRirukkai

 

 

 

 

97

TgkahkSglz

irumalu rOga

thirutthaNikai

98

Lssaikssmu

amaivutRadaiya

 

99

Lg|gCjirgj

araharasivanari

 

100

Tgk/iH fjgk/kdq[

iruppaval thiruppukazh

 

101

Kmhjromk

udalinUdu

 

102

t\ssrdhlpj

etthanaikalADi

 

103

thk/krlmjdX

eluppunAdikaL

 

104

trs)rulik;

enakkenayAvum

 

105

tssrussm

enaiyadaintha

 

106

]fk~kj

Ethu buDhi

 

107

dsshamilG

kalaimadavAr

 

108

dssr\fjG)k;

kanaitthathirkkum

 

109

sdlkilG

konDuvAr

 

110

Cjr\iG akmj)k;

sinatthavar mudikkum

 

111

vjr\jh\jssr

chinatthilatthinai

 

112

fl)agks)lgk

thAkkamarukkoru

 

113

fk/lg/l

thuppArappA

 

114

rjsshulf cak`jgalr

nilaiyAtha samuDDiramAna

 

115

rjssr\sf\ssrujH

ninaitthathetthanaiyil

 

116

edhjglijrk;

pakalirAvinum

 

117

selGep\jssr

porpaDatthinai

 

118

ak\ks\yj)

mutthuttheRikka

 

119

igj)sshujrjdglr

varikkalayinikarAna

 

120

sijsvuik

vetRicheyavutRa

 

 

 

kuntRuthORaadal

121

TOrajdk\kx

InamikutthuLa

ARu tiruppathi

122

vkdeSmlmk

chutRakapadOdu

rathnagiri

123

>d[fjulH ulrkssr

bhakthiyAl yAnunai

 

124

:pjadaluj

ADimakamAyi

Uthimalai

125

Kmk)\kdjH

udukkatthukil

kathirkAmam

126

tfjgjhlf >d[fj

ethirilAtha bhakthi

 

127

dmdm dgkijdX

kadakada karuvikaL

 

128

CgS\ukpj\l

saratthEyuDitthA

 

129

fjgkadxkhlik;

thirumakaLulAvum

 

130

alfGiCalukk

mAtharvasamAyutRu

 

131

igkeiGdSxlssh

varupavarkaLOlai

 

132

Sfrkk ak)rjdX

thEnunthu mukkanikaL

kayilaimalai

133

>kajufrjH

bhumiyathanil

 

134

Lfjgk(qH enjk

athirungkazhal

kuntRuthORAdal

135

tqkfjdq[

ezhuthikazh

 

136

fssyujR alrkmG

thaRaiyin mAnudar

 

137

idShl>aoAG

vanchaka lObhamUTar

 

138

st(gssrsul\

ainkaranaiyottha

kongaNagiri

139

sflss#akfH

thollaimuthal

kollimalai

140

assruiX rssd)

manaiyavaL nakaikka

gnAnamalai

141

tqkdkrjssy

ezhukuniRai

thirukkazhukkuntRam

142

Sip siGejSh

vEDa verpilE

 

143

LSlarSa

anDOmanamE

thiruchchiRAppaLLi

144

Pixgoe

DhavaLarUpa

 

145

Cd[fjelnJ

sakthipANI

 

146

edhjgijrjG

pakaliravinir

 

147

>kirs\lgk

bhuvanatthoru

 

148

ilCj\k dlsnlnlffk

vAsitthukANoNAthathu

 

149

LReld ik

anpAka vanthu

thirucchengOdu

150

dlhrjm\nkdlSf

kAlanidatthaNukAthE

 

151

sdlmju ayhjuk;

kodiya maRaliyum

 

152

>d[fGznYeju

bhakthar gaNapriya

 

153

~kG~kpsarla

burbuDamenAma

thirumalai / srI sailam

154

Qgkefkajgkefk

orupathumirupathu

 

155

dyk\fssh

kaRutthathalai

thiruvEngadam

156

Cgin >irjPj

saravaNa bhavaniDhi

 

157

ClajH

sAnthamil

 

158

elMjhkgkdjssh

pAttilurukilai

theertThamalai

159

L#jijqjulhk;

allivizhiyAlum

vaLLimalai

160

stukakyk Srluk;

aiyumuRu nOyum

 

161

zzrak; Lrjhak;

gaganamum anilamum

 

162

dkmjilq[ss)

kudivAzhkkai

 

163

L#jHSrgkajR

allilnErumin

vaLLiyUr

164

Cginwlfl

saravaNajAthA

piLLaiyArpatti

165

ThleajH

ilApamil

virAlimalai

166

stk>ofak;

ainthubhUthamum

 

167

dgjekglgj

karipurAri

 

168

sdlmlfissrSu

kodAthavanaiyE

 

169

rjglau ekglfr

nirAmaya purAthana

 

170

alhlssCSdle;

mAlAsai kOpam

 

 

 

Enaiya sThalangkaL

171

TyilaG ejyilaH

iRavAmar piRavAmal

avinAsi

172

ar\jssgsqk;

manatthirainthezhum

 

173

ilm[em Scssr/m

vAtpada sEnaippada

Aykkudi

174

ilhiufldj

vAlavayathAki

rAmEswaram

175

CkgkfjassydX

suruthimaRaikaL

uttharamErUr

176

Sflshhkk

thOlelumbu

 

177

Ql(kssakhR

Ongumaimpulan

ettikudi

178

vrjajGk

chanDanamthimirnDu

eNkaN

179

ijgdy Srl)juk;

virakaRa nOkkiyum

ezhukarainAdu

180

tRvmh;

enthanjadalam

kanDankudi 

181

pssCuldju

DasaiyAkiya

karuvUr

182

afjulH ij\drldj

mathiyAl vitthakanAki

 

183

Plgnj)fj

DhAraNikkathi

kAsi

184

Siqak! ijxldrj

vEzhamunda viLAkani

 

185

dyk\ dkjuk;

kaRuttha kunjiyum

kumbhakONam

186

fssgujrjH

tharaiyinil

kUnDaloor

187

:pjakfrlxjH

ADimuthanALil

kOdainagar

188

w[Blhsa(k;

gnAlamengum

 

189

Sflqssasdl!k

thOzhamaikoNdu

 

190

ekhissggj)k;

pulavarairakshikkum

sikkal

191

arsark;selgkX

manamenumporuL

sivapuram

192

L!Gefj dkmjSuy

aNdarpathi kudiyERa

chiRuvai

193

CJfx ilgjw

sIthaLa vArija

 

194

ejyijulr

piRaviyAna

 

195

KOr`ssC

UnaDDasai

sIrkAzhi

196

Cgkijujdq[k

saruviyikazhnthu

 

197

pjranjClG(

DinamaNisArnga

 

198

eoalfkgSa

pUmAthuramE

 

199

egjikykrlgk

parivuRunAratRu

sElam

200

Qgkiqjemlfk

oruvazhipadAthu

sOmanAthanmadam

201

dgjudkqH

kariyakuzhal

sOmIswaram

202

]MjRijPj/mjSu

EttinviDhippadiyE

thirukkadavUr

203

Ckgkfjuluju

suruthiyAyiya

thirukkudavAyil

204

Lh(lgakmj)jgn

alangkAramudikkiraNa

thirukkurangkAduthuRai

205

i(lgalGejH

vangAramArpil

thirucchengkAttangkudi

206

ess&sulNzjgj

pacchaiyoNgiri

thirunaLLARu

207

:vlgiJr

AchAravIna

thirunAgEswaram

208

Tgkijssru

iruvinaiyanja

thiruppanDaNai nallUr

209

rjnsalmkdkgkfj

niNamodukuruthi

thiruppAthirippuliyUr

210

Tgkijssr/jyij

iruvinaippiRavi

thiruppANdikkodumudi

211

e)ki :vlg

pakkuva AchAra

thiruppukkoLiyUr

212

fjajgalsar

thimiramAmena

thiruppOrUr

213

LagkaagG

amarumamarar

thirumayilai

214

Lyajhlifj

aRamilAvathi

 

215

Tdhigkfjssg

ikalavaruthirai

 

216

fjssgilGdmH

thiraivArkadal

 

217

:(kmHissxk

AngudalvaLainthu

thirumAnDuRai

218

LiCjuakR

avasiyamun

thirumurukanpUNdi

219

dhdshr&jh

kalakalenacchila

thiruvakkarai

220

agka#julG

marumalliyAr

thiruvalithAyam

221

TealG

ipamAnthar

thiruvAnjiyam

222

KOrlgkakm[ejnjuk;

UnArumutpiNiyum

thiruvAdAnai

223

rJflsr\ssrulhk;

nIthAnetthanaiyAlum

thiruvaarUr

224

elShl SfSrl

pAlO thEnO

 

225

edgkak\ajq[

pakarumutthamizh

thiruvidaikkazhi

226

emjekrH

padipunal

 

227

eqjukykvMdalr

pazhiyuRuchattakamAna

 

228

agk)khliju

marukkulAviya

 

229

tgkilu[ dgkilu[

eruvAy karuvAy

thiruvIzhimizhalai

230

i!kSelGvlg

vaNdupOr chAra

thiruvenjamAkkUdal

231

vfkg\ssg

chathurattharai

thiruvEkkaLam

232

sclgke/jgdlC

sorupappirakAsa

thiruvotRiyUr

233

fiGilSMlag

thavarvAttOmara

thiruvOtthUr

234

Tssyu\ssrSul

iRaiyatthanaiyO

thilathaippathi

235

:ykalyk;

ARumARum

DEvanUr

236

dlsnlnlffk

kANoNAthathu

 

237

flgdlckgR

thArakAsuran

 

238

QlhajMjssg\k

Olamittiraitthu

nAgapattinam

239

ijqkflsfrSi

vizhuthAthenavE

 

240

LkijP>of;

anjuviDhabhUtham

nimbapuram

241

TOssxwkg;

ILaijuram

pAkai

242

KssguksRyfk

uraiyumchentRathu

punavAyil

243

fJgl/jnjfJg

thIrAppiNithIra

pErUr

244

Cujhl(ssr)k

sayilAnganaikku

maDuraanDakam

245

:ssrakDiG)k

Anaimukhavarkku

maDhurai

246

dsshSaik

kalaimEvu

 

247

rJf\kialdj

nIthatthuvamAki

 

248

egiksrmk(fjG

paravunedungkathir

 

249

Lnjsv%julG

aNichevviyAr

vadathirumullaivAyil

250

Lgjuuryjul

ariyayanaRiyA

vadukUr

251

LgjagkSdlSr

arimarukOnE

vayalUr

252

t'lHejy)ik;

ennAl piRakkavum

 

253

flassgujR

thAmaraiyin

 

254

Lgkissgsumk\

aruvaraiyeduttha

vayiravivanam

255

TOsuykk

IyeRumbu

vAlikoNdapuram

256

dkmHrjn;

kudalniNam

vijayapuram

257

rjdgjHe

nikarilpancha

virinjipuram

258

agkikak

maruvumanju

 

259

fjgksalqj

thirumozhi

viruDDAchalam

260

CjDgjdxjmju

sikharikaLidiya

veLLikaram

261

iprcSglgkd

vaDanasarOruka

 

262

voqk;ijssr

chUzhumvinai

vEDAraNyam

263

Kg\kssy

uratthuRai

vaiDDIswaran coil

264

t\ssrSdlmj

etthanaikOdi

 

265

alhjrlshmk\

mAlinaaleduttha

 

266

dssqak\kalssh

kazhaimutthumAlai

srI mushtam

267

Cjdgagk

sikaramaruntha

mAyApuri

268

dk;>Sdln;

kumbhakONam

kshEthrakkOvai

 

 

 

 

269

Ldgakfshr

akaramuthalena

pothu_pAdalkaL

270

LmjulGar;

adiyArmanam

 

271

LfhSvmrlglm

athalasEdanArAda

 

272

:vlgiJrR

AchAravInan

 

273

:ssCdoG>d[fSrR

AsaikUrbhakthanEn

 

274

:gilg;

AravAram

 

275

:glfdlfH

ArAthakAthal

 

276

:glPrglm;

ArADhanarAdam

 

277

:ijdl/fk

AvikAppathu

 

278

:rlfw[Blr

AnAthagnAna

 

279

TssC]yk;

isainthaERum

 

280

TP[PgnjaJfjH

iDhDharaNimIthil

 

281

TgSilmk;edSh

iravOdumpakalE

 

282

TgkSrlu[ahss\

irunOymalatthai

 

283

TgkiJmk;

irunthavIdum

 

284

TrassyijP(X

inamaRaiviDhangaL

 

285

Khd\jrjH

ulakatthinil

 

286

KyijRakssy

uRavinmuRai

 

287

KOrkssCukmH

UnunDasaiyudal

 

288

KOSrshykk

UnEleRumbu

 

289

tMkmsrlgk

ettudanoru

 

290

tfjsglgkiG

ethiroruvar

 

291

ijssqukarjfssg

vizhaiyumanitharai

 

292

tqkejyij

ezhupiRavi

 

293

tR~RPijssr

enbanDhavinai

 

294

]MjShissg

EttilEvarai

 

295

Qqkdorjg\;

ozhukUnirattham

 

296

Qlfkak\ajq[

Othumutthamizh

 

297

dgk/\oyj

karuppaththURi

 

298

dimkSdls\qk

kavadukOtthezhu

 

299

dlfjSalfj

kAthimOthi

 

300

zkss|ujHri

guhaiyilnava

 

301

sdlmjuapSiXss)

kodiyamaDavELkkai

 

302

v;ekssrk

chanDampunainthu

 

303

cau>d[fj

samayabhakthi

 

304

whahaCk

jalamalamasuDha

 

305

Cl(gjelmju

sAngaripAdiya

 

306

Cjiw[Blr

sivagnAna

 

307

Cjfah;si/k

sIthamalamveppu

 

308

vkMfkSelhlssC

chuttathupOlAsai

 

309

CkgkfjsidkakD

suruthivekumukha

 

310

CofjrknilssC

sUthinuNavAsai

 

311

pssCukakPjgak

DasaiyumuDhiramu

 

312

f\rakamjssa

thatthanamumadimai

 

313

PgnjajssC

DharaNimisai

 

314

fsshisshu

thalaivalaiya

 

315

fisryj fiyju

thavaneRi thavaRiya

 

316

fjgjekgafssr

thiripuramathanai

 

317

fjssgi

thiraivanja

 

318

fk=kafSiXss)

thuLLumathavELkkai

 

319

Sflgndrd

thOraNakanaka

 

320

Sflh\julH

thOlatthiyAl

 

321

rssgsulmkeG

naraiyodupar

 

322

rlhjg!jfqlSh

nAliraNdithazhAlE

 

323

rlxkajdk\

nALumikuttha

 

324

rj\akkssr

nitthamutRunai

 

325

rjajGakfkdk;

nimirnthamuthukum

 

326

rjgkfglGs)lgk

nirutharArkkoru

 

327

rJgksaRek

nIrumenpu

 

328

rJhs(lX

nIlangkoL

 

329

srmjuimdki

nediyavadakuva

 

330

edjgrjssrsilgk

pakiraninaivoru

 

331

eMk/mlf

pattuppadAtha

 

332

egssis)\ssr

paravaikketthanai

 

333

egkfjulu[/rj

paruthiyAyppani

 

334

elnj)km[emlfk

pANikkutpadAthu

 

335

ejyijussh

piRaviyalai

 

336

ekdgjH SCih

pukaril sEvala

 

337

>kij)kR elp

bhuvikkun pADa

 

338

segk(lgju;SelH

perungkAriyampOl

 

339

Segiliyl

pEravAvaRA

 

340

selfkiflu[\rj

pothuvathAytthani

 

341

S~lPrjGkn

bODhanirgguNa

 

342

aFSriju

maThanEviya

 

343

afjfssrujhlf

mathithanaiyilAtha

 

344

ardelmelmJg

manakapAdapAdIra

 

345

assra)X

manaimakkaL

 

346

al!lsghk;enj

mANdArelumpaNi

 

347

akgkdauog

murukamayUra

 

348

akssruqjfk

munaiyazhinthathu

 

349

aohlrjhafjR

mUlAnilamathin

 

350

Salfkayhjsulgk

mOthumaRaliyoru

 

351

ilf;fsshihj

vAthamthalaivali

 

352

ilgjaJSf

vArimIthE

 

353

ilr/k)k

vAnappukku

 

354

SimGsvqkjssr

vEdarchezhunthinai

 

355

Sipij\dl

vEDavitthakA

 

 

 

 

panchabhUthasThalangkaL

356

Lyjijhl/j\

aRivilAppittha

kAnchIpuram

357

Lss)jssg

atRaikkirai

 

358

tr)k&kr)k

enakkucchatRunakku

 

359

dgkaalr

karumamAna

 

360

dssyujh(kYz

kaRayilangugra

 

361

drjfgks(l)k

kanitharumkokku

 

362

vJvjak/kg

chIchimuppura

 

363

svyjfgk;sv/

cheRitharumcheppa

 

364

fsshisshu\k

thalaivalaiyatthu

 

365

r&gisaRyk

naccharavamentRu

 

366

emjsylqk)ak

padiRozhukkamu

 

367

ekssgemks

puraipadumchetRa

 

368

a)m[dk)oG

makkatkukkUr

 

369

akMk/Mk

muttuppattu

 

370

iyl&jh

vambaRAcchila

 

371

Lrj\alr

anitthamAna

tiruvAnaikkA

372

QlhassydX

OlamaRaikaL

 

373

dkgkfjekhlH

kuruthipulAl

 

374

rlmjS\mj

nAditthEdi

 

375

egjaxajdikx

parimaLamikavuLa

 

376

Taglwrjhl

imarAjanilA

tiruvaruNai

377

TgikedG

iravupakar

 

378

TgkiGauShl

iruvarmayalO

 

379

Tgkijssru

iruvinaiyanja

 

380

dmHegik

kadalparavu

 

381

duHijqjS\R

kayalvizhitthEn

 

382

dgjakDdmdxjG

karimukhakadakaLir

 

383

dgkssnvjyjfkajH

karuNaichiRithumil

 

384

Lakfaoyk

amuthamURu

 

385

dlnlfpog

kANAthaDUra

 

386

zJfijSrlp

gIthavinODa

 

387

CjialfkmSr

sivamAthudanE

 

388

swuswu Lgknl\jgj

jeyajeya aruNAtthiri

 

389

fagdkg(xk;

thamarakurangkaLum

 

390

egjussd

pariyakai

 

391

eksshurlr

pulaiyanAna

 

392

ihjilfej\;

valivAthapittham

 

393

ijPjufldsi

viDhiyathAkave

 

394

CgS)yj\

sarakkERittha

thirukkALahasthi

395

Cjg\lr\jG

siratthAnatthir

 

396

e(urlGsejmk;

pangayanArpetRidum

 

397

Lizknijgdssr

avaguNavirakanai

chiDambaram

398

TgkijssrujR

iruvinaiyin

 

399

TgkxkSalGzfj

iruLumOrgathi

 

400

thk/kS\lHaujG

elupputthOlmayir

 

401

tqkdmHanssh

ezhukadalmaNalai

 

402

dMjak!dg

kattimuNdakara

 

403

drdcss>Saik

kanakasabhaimEvu

 

404

dlualuiJmk

kAyamAyavIdu

 

405

dlijukmk\k

kAviyudutthu

 

406

zk|sr zkgkegSr

guhane guruparanE

 

407

ssd\gknSwlfj

kaittharuNajOthi

 

408

vkmgssru

chudaranaiya

 

409

fykdnRayhj

thaRukaNmaRali

 

410

rssrS/lhk;

nanjanaippOlum

 

411

rlml/jy/k

nAdAppiRappu

 

412

egazkgkrlF

paramagurunATha

 

413

arSa Kr)kykfj

manamE unakkuRuthi

 

414

ik ik ij\oyj

vanDu vanDu vitthURi

 

415

ilfej\salmk

vAthapitthamodu

 

416

ijmkss(sdl\

vidungkaikottha

 

 

 

 

 

417

Ldgakaldj

akaramumAki

pazhamuthirchOlai

418

:ssCrlhkvfkg

AsainAluchathura

 

419

dgkildjsu

karuvAkiye

 

420

dlgnafld

kAraNamathAka

 

421

CJhakxfluG

sIlamuLathAyar

 

422

fsshaujGsdl)k

thalaimayirkokku

 

423

fkmjsdlSnlu[dX

thudikoNOykaL

 

424

ilfjssrumG

vAthinaiyadarntha

 

 

 

 

 

 

dgrk>ofj

kanDaranubhUthi

kanDaranubhUthi

 

SiH, aujH ijgk\(X

virutthams

vEl, mayil virutthams

 

fjgkidk/kdX

vaguppukaL

thiru-vaguppukaL

 

eow, rlpijk, ]ykaujH

pUja

pUja

 

dgh(lg;

kanDaralangkAram

kanDaralangkAram

 

 

 

 

425

KssmuiGdX

udaiyavarkaL

thirutthaNikai

426

fkRes(l!k

thunpamkoNdu

thirucchenDUr

427

vJukpjg

chIyuDira

 

428

SiujssCsqk

vEyisainDu

 

429

sfl)yl)kmjh

thokkaRaakkudila

thirutthaNikai

430

dmjuSizalylf

kadiyavEgamARAtha

thirumayilai

431

Lssrigk agk!

anaivarumauNda

thirucchenDUr

432

KpPjuyH

uDaDhiyaRal

 

433

QlglsflRssy

OrAthontRai

 

434

dMqdk ijMk

kattazhakuvittu

 

435

d!ksalqj sdlk

kaNdumozhikombu

 

436

Lrj&(lG (akssr&S(lH)

anicchangAr (munaicchagOl)

 

437

ilf; ej\aj

vAtham pittham

pazhani

438

Lmhgj adik

adalarimakavu

veLLikaram

439

LgjssiuGdX

arivaiyarkaL

kanakamalai

440

LyjijhlfiG

aRivilAthavar

thirunelvAyil

441

Kssg\ c;Y>a

uraittha sambhrama

thanicchayam

442

dgjil;egj

karivAmpari

thiruvEngadam

443

dlG&lG dkqhlG

kArcchAr kuzhalAr

thiruvErkAdu

444

dkCaldj ulgkassh

kusamAki yArumalai

thiruvAnmiyUr

445

dkgkfj djgkajdX

kuruthi kirumikaL

vayalUr

446

dkssgdmhkh

kuraikadalula

vEppUr

447

elShl SfSrl

pAlO thEnO

thiruvArUr

448

al\jssguldjhk

mAtthiraiyAkilu

thiruvEtkaLam

449

Sip\jG SdXij

vEDatthir kELvi

thirukkutRAlam

450

Lahiluk

amalavAyu

pothu pAdalkaL

451

rlglShSflH

nArAlEthOl

 

452

ek\dS\MjG

putthkatthEttir

 

453

Tgijukafjuk

iraviyumathiyu

thiruvaruNai

454

K$lw[Blr\k

uyyagnAnatthu

thirutthaNikai

455

ekmij)nj

pudavikkaNi

pazhani

456

Tss#sur

illaiyena

veLLikaram

457

ijgsdlmkissx

virakoduvaLai

thiruvaruNai

458

sel)kss/)\

pokkuppaikkattha

kAnchIpuram

459

ijkS>pj\

vinDubhEDittha

kanDanUr

460

dgkss/ujG

karuppaiyir

pothu pAdalkaL

461

si(lx;eln

vengALampANa

thirucchenDUr

462

adgSdf

makarakEtha

swAmimalai

463

iMilMrassr

vattavAttanamanai

thirutthaNikai

464

ijssr)jraldk

vinaikkinamAku

 

465

egk\eG

parutthapar

 

466

dkfjelu[j

kuthipAynDi

maDhurAnthakam

467

svqklfk

chezhunDAthu

pothu pAdalkaL

468

ekramss)k

punamadanDaikku

kAnchIpuram

469

Lgk)lGrhss\

arukkArnalatthai

thiruvaruNai

470

Lqkfkalilsir

azhuthumAvAvena

 

471

dkqijukalu[

kuzhaviyumAy

 

472

vgkiju Cl\jg

charuviya sAtthira

pothu pAdalkaL

473

dimk cjG

kavadutRa siDhar

thirutthaNikai

474

S>pdijSglP

bhEDakavirODha

thiruvaruNai

475

TgkijssruoNe

iruvinaiyUNpa

 

476

Kgk);SeCju

urukkampEsia

thirucchenDUr

477

eognilg

pUraNavAra

 

478

Cjga(ass(

siramangamangai

vaLLimalai

479

dfjgisrqkk

kathiravanezhunDu

swAmimalai

480

sdl\lG eGdlhS

kotthAr parkAlatRE

kAnchIpuram

481

>ofdhlpjdX

bhUthakalADikaL

pothu pAdalkaL

482

ijssh)kSarjujH

vilaikkumEniyil

thirukkONamalai

483

djyjsalqjdjgkfssg

kiRimozhikirutharai

thirutthaNikai

484

dkgkfjSflhjrlH

kuruthithOlinAl

pothu pAdalkaL

485

rJhakdjhlr

nIlamukilAna

kOdainagar (kuzhakar coil)

486

dgk/kijhjH

karuppuvilil

pazhani

487

L/mjSuqkSaqk;

appadiyEzhumEzhum

pothu pAdalkaL

488

CgjssuulxG)k;

sariyaiyALarkkum

kathirkAmam

489

w[Blrl ij>o<nj

jnAnA vibhUshaNi

pothu pAdalkaL

490

essCu KmH

pasaiyatRa udal

viruDDAchalam

491

rj\/jnjsdlmk

nitthappiNikodu

karuvUr

492

Tg\akjuk;

iratthamunjiyum

thirupperunthuRai

493

dmssheusylmk

kadaipayaRodu

pothu pAdalkaL

494

elflxalpj

pAthALamADi

virAlimalai

495

ClhsrmkrlX

sAlanedunAL

kOdainagar

496

fh(xjH igk(r

thalangaLil varungana

perungudi

497

Lfjap()

athimaDamkakka

kAnjIpuram

498

dgkdjuyjidh

karukiyaRivakala

atthippattu

499

swrj\jmk; wh

jenitthidum jala

kUnThalUr

500

CJglrSdlh

sIrAnakOla

virAlimalai

501

a)X fluG)k;

makkaL thAyarkkum

pothu pAdalkaL